Make your own free website on Tripod.com
 
             หน้าหลัก     ลำดับอนันต     อนุกรมอนันต์และการทดสอบ     อนุกรมกำลัง      การลู่เข้าอย่างสมำเสมอ    คณะผู้จัดทำ     เอกสารอ้างอิง
 


ลำดับอนันต์
(Infinite Sequence)

   
     ก่อนที่น้อง ๆ จะเริ่มเรียนเรื่องลำดับอนันต์นั้น พี่อยากให้น้องลองทำแบบทดสอบเรื่องลำดับอนันต์ก่อน เพื่อที่น้อง ๆ จะได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ลองมาทำแบบทดสอบกันดูน่ะ

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ลำดับอนันต1.       จงเขียนลำดับต่อไปนี้ โดยใช้สัญลักษณ์วงเล็บ

      1.1)                    1.2)   2,4,8,16,... 

         2.    จงเขียน  5  พจน์แรกของลำดับ 

         3.    จงพิจาณาว่าลำดับต่อไปนี้ลู่เข้าหรือไม่  ถ้าลู่เข้าจงหาลิมิตของลำดับนั้น

      3.1)                             3.2)  

 4.    จงพิจารณาว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับทางเดียวหรือไม่  ถ้าเป็นลำดับทางเดียวจะเป็นลำดับทางเดียวชนิดใด

                4.1)                                   4.2)  

เฉลยแบบทดสอบ